Heading hidden

Arviointi ja palaute ammatillisessa koulutuksessa

Palaute osaamisen kehittymisestä

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

Opiskelija saa palautetta osaamisen kehittymisestä sekä oppilaitoksessa että työelämäjakson aikana. Palautteen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on valmius osaamisen osoittamiseen eli näyttöön.

Perustutkinnossa eKampuksen ammatillisten tutkinnon osien kurssien hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä näyttöön osallistumiseen. Ammatillisten tutkinnon osien arvosana tulee pelkästään työelämässä annettavasta näytöstä. Yhteisten tutkinnon osien eKampuksen kurssien hyväksytty suorittaminen on osa osaamisen arviointia.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelija saa palautetta osaamisen kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana.

Jos perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, arvioidaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista kaksi kertaa vuodessa.

Osaamisen osoittamisen (näyttöjen) suunnittelu

Näyttöympäristön tulee olla sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus näyttää tutkinnon perusteissa määrätty osaaminen. Näyttöjen sisältöjen osalta suunnitellaan, mitä osaamista näytöissä on tarkoitus osoittaa ja minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan. Näyttösuunnitelmat ovat henkilökohtaisia ja mm. erityisen tuen tarve tai osaamisen mukauttaminen huomioidaan suunnitelmissa.

Osaamisen osoittaminen näytössä

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin, mm. koulussa järjestettävien kokeiden tai muun arvioinnin avulla. Yhteiset tutkinnon osat kuuluvat vain ammatillisiin perustutkintoihin.

Osaamisen arvioijat

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Opiskelijan lähisukulainen (ks. tarkemmin hallintolaki 27-29 §) on esteellinen toimimaan arvioijana.

Arviointiasteikko

Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1–5. (Tyydyttävä 1 ja 2, Hyvä 3 ja 4, Kiitettävä 5). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opiskelijan itsearviointi

Osaamisen arvioinnissa opiskelijalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.

Arvioinnista päättäminen

Ammatillisissa tutkinnon osissa osaamisen arvioijat tekevät opiskelijan osaamista koskevan arviointipäätöksen arviointikeskustelussa. Opiskelija osallistuu ennen arviointikeskustelua näytön palautekeskusteluun, mutta on esteellinen osallistumaan arvioinnista päättämiseen. Arviointikeskustelun jälkeen opiskelijalle kerrotaan päätetty arvosana ja siihen liittyvät arviointiperusteet. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvat Yhteiset tutkinnon osat voidaan arvioida ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä tai erikseen oppilaitoksessa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Opiskelijalle on oikeus pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointia koskee sama menettely.

Perustutkinnon opiskelija voi pyytää Liiketoiminnan perustutkinnon työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallinen oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen liiketoiminnan.pt(@)tyoelamatoimikunta.fi

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelija voi pyytää oman alan työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallinen oikaisupyyntö lähetetään:

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto:
  • johtamisen.isannoinnin(@)tyoelamatoimikunta.fi
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto:
  • johtamisen.isannoinnin(@)tyoelamatoimikunta.fi
 • Myynnin ammattitutkinto:
  • liiketoiminnan.at(@)tyoelamatoimikunta.fi
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto:
  • liiketoiminnan.at(@)tyoelamatoimikunta.fi
 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto:
  • liiketoiminnan.eat(@)tyoelamatoimikunta.fi
 • Yrittäjän ammattitutkinto:
  • yrittajyysalan(@)tyoelamatoimikunta.fi

 

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos opiskelijan arviointi on hylätty, koulutuksen järjestäjän edustaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten hän kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti voisi osoittaa osaamisensa uudelleen.

Perustutkinnossa opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyjä arvosanoja, myös tunnustettuja tutkinnon osia. Opiskelija keskustelee arvosanan antaneen opettajan kanssa/tutkintovastaavan kanssa arvosanan korottamisesta. Opiskelijan kanssa arvioidaan yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten hän kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen.

Hyväksytyn arvosanan suorittamisesta voidaan periä maksu silloin, kun henkilö on jo saanut todistuksen tutkinnon suorittamisesta.