Heading hidden

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Perustutkintoa voi opiskella joko päätoimisesti tai joustavasti työn ohella. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja opiskellaan työn ohessa. Tutkintoihin hakeudutaan yhteishaun (perusopetuksen päättäneet), jatkuvan haun tai tutkintokohtaisten hakujen kautta.

Mercuriassa voi suorittaa seuraavia tutkintoja:

  • Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi)
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Yrittäjän ammattitutkinto
  • Henkilöstö- ja täydennyskoulutukset

Opiskelija voi opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osia omien tarpeidensa mukaan.

Ammatillinen koulutus on asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista

Asiakaslähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS opintojen alussa. HOKSissa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja opiskelu suunnitellaan siten, että se sisältää vain puuttuvan osaamisen. Siksi tutkinnon suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee yksilöllisesti.

Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta ja muuta ohjausta tarpeidensa mukaisesti. Ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan henkilökohtaistamisessa ja ne kirjataan HOKSiin. Opiskelijahuollon toimijat ovat tarvittaessa mukana HOKSin laatimisessa.

Osaamisperusteisuus on sitä, että osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteisiin kirjattuihin ammattitaito- ja osaamisvaatimuksiin. Opiskelija saa monipuolisesti palautetta osaamisensa kehittymisestä opiskelun aikana sekä oppilaitoksessa että työssä. Osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Arvioinnin tekevät oppilaitoksen ja työpaikan edustajat yhdessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus oppisopimuksella tai koulutussopimuksella

Opiskelijan HOKSissa määritellään työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajoitus ja kesto. Se voi perustua oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan opiskelija voi hankkia osaamista molemmilla tavoilla opintojensa aikana.

Oppisopimuksessa opiskelijalla on työnantajan kanssa solmittu työsopimus, hän tekee työtä työ- tai virkasuhteen ehdoilla keskimäärin 25 tuntia viikossa ja saa työstä palkkaa.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä saa palkkaa tai muuta vastiketta.

Urasuunnittelu on osa ammattitaitoa

Urasuunnittelutaidot ovat keskeinen osa ammatillista koulutusta ja ammattilaisena toimimista. Urasuunnittelun avulla edistetään opiskelijoiden opiskeluun osallistumista ja sitoutumista sekä autetaan heitä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Urasuunnittelun avulla opiskelijoita ohjataan jatko-opintoihin, työelämään tai vahvistetaan jo työelämässä toimivien ammatillisuutta.

Ammatilliset tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden

Ammatillisen tutkinnon suoritettuaan opiskelija saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Ammattitutkintostipendiä voivat hakea ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Koulutusrahaston linkki stipendin suuruudesta: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/ammattitutkintostipendin-suuruus/

Ammatillisen koulutuksen laatua seurataan ja arvioidaan

Ammatillisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon perusteet on laadittu yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Työelämätoimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen sekä osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Opiskelijoilta kerätään palautetta valtakunnallisella ARVO-kyselyllä opintojen alussa ja lopussa. Opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja jatko-opintoihin seurataan valtakunnallisesti. Lisäksi kansallinen koulutuksen arviointikeskus seuraa ja arvioi ammatillisen koulutuksen toteuttamista, laatua ja oppimistuloksia.