Heading hidden

MERCURIAn hankkeet

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on aktiivinen hanke- ja kehitystoiminnassa. MERCURIAn hanke- ja kehitystoiminta painottuu erilaisten opetus-ja oppimismenetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.
Lisäksi MERCURIA on aktiivisena toimijana useissa verkostoissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Hankkeen ideana on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista ja luoda kannustava sekä tuettu ympäristö. Projektissa hyödynnetään englannin kielistä pedagogista digitaalista verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa opiskellaan yritystoiminnan suunnittelua verkossa opettajien ohjaamana, laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelma perustettavalle Street Food Pop-up ravintolalle yhteistyössä muiden mukana olevien oppilaitosten kanssa. Toisessa vaiheessa opiskelijoiden tehtävänä on perustaa oikea Street Food Pop-up ravintola. Street Food Pop up ravintoloita perustetaan neljään (Suomi, Latvia, Espanja ja Italia) eri maahan (kukin toimii 2 päivää). Jokaisessa neljässä toteutuksessa on mukana eri opiskelijaryhmä. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä.

Hankeaika: 9/2016-8/2018

Rahoittaja: Erasmus+

Hankevastaava MERCURIAssa: Nora Laine

TOP DIGI- hankkeen tavoitteena on tehostaa työssäoppimista ja sen ohjaamista hyödyntämällä digitaalisia välineitä ja menetelmiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 25- vuotiaat vailla peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret sekä työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisessa jokaisella nuorella on yksilölliset oppimistarpeet. Opiskelija tarvitsee oikea-aikaista, laadukasta, ohjausta niin työpaikkaohjaajalta kuin oppilaitokselta tavoitteidensa saavuttamiseksi. Digitaaliset materiaalit ja välineet antavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja sen dokumentointiin hyödyntämällä mobiililaitteita, kuvaa, ääntä, online-yhteyksiä jne. Opiskelija saavuttaa paremmin osaamistavoitteensa kun työssäoppimisen prosessi, ohjaus ja käytettävät välineet tukevat laadukasta opiskelua.

Hankeaika: 1/2016 – 12/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö

Kumppanit: AVA -instituutin kannatusyhdistys ry, Helmi Liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy / MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto Oy, Porvoo International College Ab, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut

Hankevastaava MERCURIAssa: kehittämispäällikkö Matti Sartonen

Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. LARK-hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2012 ja vuonna 2017 käynnissä on LARK 6 -hanke.

LARK 6 -hankkeen aikana kehitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja laadunhallinnan ja laadun jatkuvan parantamisen itsearviointien tulosten, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Arviointi-, palaute- ja tulostiedon käyttöä laadunhallinnassa ja toiminnan kehittämisessä tehostetaan sekä niistä viestitään henkilöstölle, opiskelijoille ja eri sidosryhmille.

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Kumppaneina hankkeessa ovat MERCURIAn lisäksi Liiketalousopisto Perho, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kanneljärven opisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Luksia Länsi Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Amisto, Hyria koulutus, Koulutuskeskus Salpaus, Porvoo International College, Yrkesinsitutet Prakticum sekä Validia Ammattiopisto.

Hankeaika: 1/2017 – 12/2017

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Hankevastaava MERCURIAssa: laatupäällikkö Henni Timonen

JOPA –hankkeen tavoitteena on pilotoida ja testata perusasteen ja ammatillisen koulutuksen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Pilotin kohderyhmänä ovat Vantaan Hämeenkylän koulusta valittavat oppilaat. Hanketta toteuttavat Hämeenkylän koulun, Vantaan ammattiopisto Varian sekä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opettajat ja opinto-ohjaajat sekä alueen yrittäjät, jotka tarjoavat nuorelle työpaikkaoppimisen mahdollisuuden.

Hankeaika: 05/2016 – 06/2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia, Hämeenkylän koulu, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa: kehitysjohtaja Tarja Mykrä

Päättyneet hankkeet

Reilusti rinnakkain -hanke on opettajien täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on vastata moninaisen koulun haasteisiin. Koulutuskokonaisuudessa ihmisten ja elämän moninaisuuden ymmärtämien ja arvostaminen muodostavat lähtökohdan oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön edellyttämän toiminnan laadukkaalle toteuttamiselle. Yleisenä tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin vahvistaminen oppilaitosten toiminnassa. Reilusti rinnakkain -hankkeen tavoitteena on osallistaa kaikkia innostavaan ja luovaan tekemiseen sekä toimintaan yhdessä oppimisen edistämiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisääminen sekä organisaatioiden toimintamallien kehittäminen. Koulutus tarjoaa lisää opetuksen ja ohjauksen ideoita sekä työkaluja monikulttuuriset ja pedagogiset haasteet huomioiden.
Koulutuksen järjestää Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa.

Hankevastaava MERCURIAssa: Marisa Köngäs marisa.kongas(@)mercuria.fi

Lisätietoa: www.reilustirinnakkain.fi

Hanke on päättynyt

Erasmus-hankkeen tarkoituksena oli kehittää kaupan työntekijöiden koulutusta. Tavoitteena oli, että alan vaihtajat ja työelämään pyrkivät aikuiset, erityisesti naiset, saisivat koulutuksen alalle, joka olisi laadullisesti yhdenmukaista ja takaisi riittävät taidot sekä lisäisi työllisyyttä. Hanke alkoi tammikuussa 2015 ja päättyi 31.8.2016.

Hankkeeseen osallistui 15 partneria, joista 12 oli Turkista ja kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää Euroopasta, yksi Saksasta, yksi Portugalista ja yksi Suomesta. Turkin partnereita olivat isot ja pienet kaupan alan ketjut, kaupan alan etujärjestöt, ammatillinen koulu sekä yliopisto.

Hankevastaavana MERCURIAssa toimi: Nora Laine

UTOPEDA-hankkeen keskeisinä tavoitteina oli vauhdittaa nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista monipuolistamalla työssäoppimisen sekä oppisopimuksena tapahtuvan oppimisen toteutustapoja ja kehittää opettajien ja muun henkilökunnan työelämäosaamista.

Työelämälähtöisessä tavassa oppia on lähtökohtana yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Siinä mahdollistuu aito kiinnostus opittavaan asiaan, josta sekä oppija että valmentajaopettaja innostumisen kautta uskaltavat lähteä kokemukselliseen oppimiseen.

Hankkeessa rakennetaan ja lisätään työssäoppimispaikkoja ja työelämäyhteistyötä niin, että verkosto tukee tekemällä oppimista sekä mahdollistaa elinikäisen oppimisen polun rakentumisen työelämän tarpeet huomioiden. Tavoitteena oli eri koulutusaloilla ottaa käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen, työssäoppimisen- sekä oppisopimuskoulutuksen eri yhdistelminä.

MERCURIAssa hankkeeseen osallistui yhteensä 20 työvaltaisella tavalla liiketalouden perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä kuusi opettajaa ja ohjaajaa.

Hankeaika: 4/2014 – 12/2015

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö – Valtion avustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

Koordinaattori: Haaga Instituutti-säätiö / Ravintolakoulu Perho

Kumppanit: SKY-Opisto, Helsingin Diakoniaopisto, Helmi Liiketalousopisto, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Hankevastaava MERCURIAssa toimi kehittämispäällikkö Matti Sartonen

Hankkeen tavoitteet:

  • yrittäjyyden edistäminen pohjoismaisessa yhteistyössä
  • opiskelijoille yrittäjyys-opintokokonaisuuden tarjoaminen yhteistyössä eri oppilaitosten, kuntien ja alueen yrittäjien kanssa
  • verkkokurssi materiaalinen tuottaminen
  • erilaisten yrittäjyysmallien analysointi ja alueellisten best practices –käytäntöjen löytäminen

Hankkeen osapuolet:

  • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
  • Ylitornion kunta
  • Ylitornion lukio
  • Övertorneån kunta, Ruotsi
  • Överterneån lukio, Ruotsi
  • Utbilding Nord, Övertorneå, Ruotsi

Hankeaika: 1/2015 – 5/2015 (Hanke jatkuu omarahoitteisena)
Rahoittaja: Oma rahoitus sekä KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Hankevastaava MERCURIAssa toimi Jarno Westerholm