Heading hidden

Mercurian hankkeet

Liiketoiminnan perustutkinto myös työn ohessa.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on aktiivinen hanke- ja kehitystoiminnassa. Mercurian hanke- ja kehitystoiminta painottuu erilaisten opetus-ja oppimismenetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi Mercuria on aktiivisena toimijana useissa verkostoissa.

Käynnissä olevat hankkeet

eKAMPUS-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisesti kehittää hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten eKAMPUS-ratkaisuja, tehdä pedaogogisia ja teknisiä kokeiluja sekä kehittää ja mallintaa yhdessä eKAMPUS-visiota yhdessä vuoteen 2025/2035.

 

Hankkeen tuotoksena syntyy

- eri oppimisympäristöjä yhdistävän koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen eKAMPUS 2025-vision kuvaus,

- suosituksia ja neuvoja eKAMPUKSEN toteuttamiseen ja kehittämiseen

- sekä eOppimisen pedagogisia malleja kokeilevan kehittämisen kautta valtakunnalliseen levitykseen.

Toteutusaika:
09.09.2019 – 31.12.2021

Rahoittaja:
Opetushallitus/ Uudet oppimisympäristöt/ 2019

Lisätietoja (Sedu):
Minna Haasio p. 040 830 4258, etunimi.sukunimi@sedu.fi

Hankevastaava Mercuriassa: Markus Oedewald

Koordinaattori: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Osatoteuttajat: Business College Helsinki, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko

Lue lisää hankkeesta: https://www.sedu.fi/fi/Tietoa-Sedusta/Hanke--ja-innovaatiopalvelut/Hankkeet/eKampus

Tools to prevent racism and enhance multiculturalism in VET colleges -hanke on kansainvälinen Erasmus+ strateginen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoisuutta, valmiuksia ja osaamista työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja ehkäistä rasismia. Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja erityisesti opettajakunta. Hankkeen aikana vertailemme käytäntöjä kumppanioppilaitosten kanssa sekä lisäämme opettajakunnan osaamista rasismin vastaisesta työstä ja monikulttuurisuudesta ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen taustana on muun muassa OAJ:n tekemän selvitys (Uudistus ilman resursseja 2019), jonka mukaan joka kolmas (32 %) ammatillisen koulutuksen opettajista kokee, että heidän osaamisessaan on puutteita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen liittyen. Lisäksi Eurydicen raportin (Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures 2019) mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat alisuoriutuvat ja kokevat alhaisempaa kouluhyvinvointia verrattuna kantaväestöön. 

Hankeaika: 31.12.2020-30.12.2022 

Rahoittaja: Erasmus+ KA2 - Opetushallitus 

Koordinaattori: Vantaan ammattiopisto Varia 

Hankevastaava Mercuriassa: Kaisa Paavola 

Koulukumppanit: Alfa-College (Hollanti), Colegio Nuestra Señora de Begoña (Espanja), Galway Technical Institute (Irlanti) ja Vantaan ammattiopisto Varia (Suomi) 

Syksyllä 2020 starttasi Opetushallituksen Ohjaus tavoittaa! -hanke, joka hankeverkostoineen pyrkii määrittelemään hakuvaiheen ohjauksen, opintojen aikaisen opinto- ja uraohjauksen sekä jatkovaiheen ohjauksen kipukohtia ja keksimään niihin opiskelija- ja ohjaajalähtöisiä ratkaisuja.  

Punaisena lankana hankkeessa on verkkovälitteisyys ja digiohjauksen mallit, mikä konkretisoituu siinä, että uusia ohjauksen välineitä testataan ja kehitetään entistä digitaalisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Entisen työvoimatoimiston palveluita sisällytetään osaltaan nyt myös oppilaitoksille, ja 1.8.2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille meillä Mercuriassa on valmistumista seuraavan vuoden ajan jatko-ohjausvelvoite, mikäli opiskelija ei ole työllistynyt tai hakeutunut jatko-opintojen pariin.  

Ohjaus tavoittaa! -hanke päättyy keväällä 2022 ja hankkeen puitteissa on tähän mennessä tuotettu huikea määrä käyttökelpoista materiaalia, johon on sisäänkirjoitettu hakijaa, opiskelijaa ja meiltä valmistuneen toimintaa, ajatuksia ja tunteita menetelmällisesti ohjaavaa sisältöä. 

Hankevastaava Mercuriassa: Maria Nuottokari 

Hankeaika: 13.11.2020 – 30.6.2022 

Rahoittaja: Opetushallitus 

Kumppanit: Suomen Diakoniaopisto, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Palvelualan Opisto Kuopio, Turun Ammattiopistosäätiö, Careeria, PSK Aikuisopisto, Perho Liiketalousopisto, Helsinki Business College ja Hevosopisto Oy. 

Mercuria toimii #vaikutamme yhdessä-hankkeessa yhtenä toimijana. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen oppilaitoksessa.  

Tämä hanke pyrkii siihen, että lisäämällä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia, kehittämällä opiskelijakuntatoimintaa ja vahvistamalla yhteisöllistä toimintakulttuuria opiskelijan – niin nuoren kuin aikuisen – itseluottamus, vastuullisuus ja yhteisöllisyyden tunne lisääntyvät ja tätä kautta myös motivaatio kasvaa ja kiinnittyminen oppilaitosyhteisöön ja opintoihin vahvistuu. 

Hanke päättyy kesällä 2022, johon mennessä hankkeen puitteissa on tarkoitus toteuttaa my Mercuria Generalia-tapahtumia, jotka parantavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Mercuriassa, lisäksi haluamme antaa äänen kaikille opiskelijoillemme ja väylän vaikuttaa oppilaitoksemme asioihin opiskelijatoimikunnan kautta. 

Hankevastaava: Satu Uronen 

Hankeaika: 13.11.2020 – 30.6.2022 

Rahoittaja: Opetushallitus 

Kumppanit: Helsinki Business College, Sykli, Rateko 

Yhdessä Parasta -hankkeessa pyritään hyödyntämään Parasta osaamista- ja Parasta palvelua-kehittämisohjelmissa luotuja materiaaleja kolmella osa-alueella: HOKS-prosessin, koulutus- ja oppisopimusprosessin sekä työelämässä oppimisen prosessin kehittämisessä. 

1. HOKS-prosessi

HOKS-prosessin toteuttaminen yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kokonaisia koulupäiviä ja -viikkoja. Tavoitteena on tunnistaa erilaiset tarpeet ja tukea erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista.

Monipuolisia oppimisympäristöjä käsitteleviä materiaaleja hyödynnetään kehittämällä Mercurialle joustava oppimisympäristö, jota käytetään opintojen henkilökohtaistamisessa yrittäjyyspolulle. 

Lisäksi luodaan Yhdessä -hankkeissa tuotettuihin materiaaleihin pohjautuva koulutuspaketti HOKS-ohjaajille erilaisten valmiuksien tunnistamiseen ja palautteen antamiseen. Tuloksena kehittämisellä saavutetaan ja tunnistetaan paremmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. 

2. Koulutus- ja oppisopimusprosessi

Tavoitteena asiakaslähtöisen ja yhdenmukaisen oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönotto mahdollisimman laajasti. 

Työelämässä oppimisen muistilistat päivitetään Mercurian tarpeita ja ulkoasua vastaaviksi ja ne otetaan käyttöön oppilaitoksessa. 

Lisäksi keskeisenä osana prosessissa on työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Työpaikkaohjaajien koulutus on mallinnettu hyödyntäen Parasta Osaamista-materiaaleja ja Mercurialla olemassa oleva Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -kurssi on päivitetty eKampuksella mallinnus huomioiden. Koulutusta pilotoidaan Mercurian keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa. 

3. Työelämässä oppimisen prosessi

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti. 

Mercurian työelämäkumppanuuksien toimintamalli on rakennettu. Tähän sisältyy malli yhteiskehittämisestä. Mallintamisessa hyödynnetään Parasta-materiaaleja, kuten Kehitämme kumppanuutta-materiaaleja. Toimintamallia pilotoidaan Mercurian keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa. 

 

Hankevastaava Mercuriassa: työelämäkoordinaattori Tomi Rytkönen 

Hankeaika: 1.6.2020 – 30.4.2022 

Rahoittaja: Opetushallitus 

Kumppanit: Mercuria on osana hankkeen etelän alueverkostoa, jota koordinoi Vantaan ammattiopisto Varia. Mukana hankkeen ryhmässä ovat myös Management Institute of Finland MIF Oy, Helsinki Business College Oy, Ammattiopisto Live, Perho Liiketalousopisto, Ava-akatemia, Seurakuntaopisto, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko sekä Jollas-Opisto Oy. 

The project addresses the opportunity of boosting the confidence and business skills of the young generation who are interested in business and who possess entrepreneurial skills and business thinking. The project will foster the global approach to thinking and support students in developing international business teams and ideas. 
 
Project activities, outputs and results are based on the creation, development and implementation of international business teams and business projects. Teams will bring together young people from Finland, Estonia and Latvia, each offering their own unique, personal and professional contributions to the business team.  
 
In a nutshell, the objectives of the project are to motivate students and boost their confidence of thinking globally, strengthen and support teachers - youth entrepreneurship professionals and share the “Teaming UP” programme throughout the Central Baltic region.  

Watch the introductory video below:
https://www.youtube.com/watch?v=bT41JvjqkF8
 
Number of participating students (mobilities): 60 (20 Mercuria, 20 Valga County Vocational Training Centre, 20 Valmiera Vocational Training Centre 
 
Project period: 1.7.2020  31.5.2022 
 
Funder: INTERREG Central Baltic 
 
Coordinator: Valmiera Development Agency 
 
Partners: Mercuria Business College (FI), Valmiera Development Agency (LV)Valga County Vocational Training Centre (EE), and Valmiera Vocational Training Centre (LV) 

Total project budget: 538966,29€
Mercuria's budget: 234734,79€
 
Persons in charge in Mercuria:
project manager Minna Vidgren, communication officer Kaisa Paavola, responsible teacher Aini Honkanen

Context/background of project:

As VET schools we should be able to offer motivating and meaningful learning paths for all students with totally different backgrounds, experiences, know-how and dreams. At the same time society is digitalizing and we should find our unique ways of using eLearning in VET and learn to use it as there are big differences between schools. All this has to be done with less money than before due to VET budget cuts in many countries. In this project we will find solutions to these and some other challenges.


Objectives:

STUDENTS (INCL. STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS)

1) with different backgrounds learn VET and life-learning skills and study individually customized part of VET degree by establishing and running sustainable startup company in internationally mixed group of 4 students (FI, DE, NL, SP), learning flexibly in 3 intl learning environments (company, school, eKampus), and selling their products (incl. webstore)

2) will be coached by unique company advisor and international teacher

3) in host countries are able to participate (no mobilities)

REAL COMPANIES

4) coach students’ sustainable startups and learn coaching skills

5) get students to learn in their companies

TEACHERS

6) learn new mindset to work as supporting coach and new know-how and skills how to customize students’ learning paths and how to coach intl students in 3 learning environments (school, company, eKampus) (using service design tools)

7) in host countries are able to participate (no mobilities)

SCHOOLS

8) get new service designed way and know-how to custom studies (way of learning/suitable learning environments)

9) participating students graduate on time and become employed

VOCATIONAL EDUCATION IN GENERAL

10) improve the brand of vocational education in Europe

Number of participating students: 32 students (8 Finnish, 8 Dutch, 8 German, 8 Spanish)

Project period: 1.9.2019-31.8.2022

Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) – Opetushallitus

Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Partners:

Schools: Mercuria (FI), Alfa-college (NL), Collegi Badalones (SP), Louis Schroeder Schule (DE)

Companies: Heavenlinen (FI), Maiham (FI), Fab Lab Bcn (SP), Een paar ontwerpers (NL), Skills Finland (FI)

Persons in charge in Mercuria:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Mika Orenius, e-Learning Markus Oedewald

VIDEO (description of the project): https://youtu.be/8sVYA5e3vcA

Website of the project: www.cminds.pro
Webstore: https://store.cminds.pro/

Skills in action! – Opiskelijat ja opettajat oppimassa kansainvälisiä työelämätaitoja ja kansainväliset yritykset oppimassa ohjaustaitoja

Hankkeen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

  1. eOPPIMINEN, eOHJAUS JA eHOKSAUS OSANA KANSAINVÄLISTÄ TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Kehitetään eKampuksen nykyisten Ulkomaan työelämäjaksolle sekä -työelämäjaksolla -kurssien opiskelumallia ja sisältöä. Rakennetaan eKampusta hyödyntävä malli, jossa joustavuus ja laadukkuus toteutuu opiskelijan kv-työelämäjakson a) hakuvaiheessa (esim. haku 24/7), b) oppimisvaiheessa (esim. yksilöllinen kesto, eKampuksen oppimateriaali, tehtävät, ohjaus)), c) ohjausvaiheessa (esim. face-to-face, videoneuvottelut, HOKSin päivitys), d) arviointivaiheessa.

  1. UUDEN KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄN

TUTKINNON OSAN (15 OSP) RAKENTAMINEN JA SEN OPISKELU OSANA KV-TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Luodaan uusi Working in International Environment (15 osp) tutkinnon osa (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa) (sis. ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä Mercurian oppimisen toteutustavat) (ks. LIITE 4). Tämän avulla tarjotaan opiskelijoille eväät oman alan kv-työympäristössä työskentelyyn, hyödynnetään erilaisia kv-keinoja osaksi tutkinnon osan oppimista sekä mahdollistetaan läpinäkyvästi kv-osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen (elinikäinen oppiminen). Tämä vastaa myös tavoitteeseen kehittää osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Yritykset ja oppilaitokset ovat mukana suunnittelussa. Kurssin rakenne ja sisältö on avointa oppimismateriaalia.

  1. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN OHJAUS- JA ARVIOINTIKOULUTUS AJANKOHTAISET TARPEET HUOMIOIVAKSI

Keinot: Luodaan eKampusta ja lähijaksoa hyödyntävä työpaikkaohjaajan koulutus Course for

International work placement instructor, jossa a) kehitetään olemassa olevista sisällöistä ja käytännöistä toimintamalli ja suunnitelma, b) toteutetaan suunnitelma yritysten työpaikkaohjaajien

kanssa. Mallin tavoitteena on kouluttaa ulkomaan työpaikkaohjaajat ja oppilaitosten ohjaajat ohjauksen ja arvioinnin ajankohtaisiin käytäntöihin (sis. sisältö ja välineet)

  1. UUSIEN KV-OSAAJIEN KOULUTUS

Keinot: Järjestetään innokkaille Mercurian ohjaajille Uudeksi kv-osaajaksi koulutus. Koulutus sis.

  1. a) kv-ohjauksen periaatteet ja käytännöt sekä englannin kielen opiskelu (eKampus & face to face), b) job shadowing & ohjausharjoitteluliikkuvuus Maltalle (sis. job shadowing yrityksissä, ohjausharjoittelu, englannin kielen opiskelu, workshop), c) oppimisen reflektointi (eKampus & face to face)

 

Hankeaika: 1.8.2019-31.7.2022

Liikkuvuudet: 66 opiskelijaliikkuvuutta ulkomaan työelämäjaksoille, 14 henkilöstön arviointiliikkuvuutta, 6 koulutusliikkuvuutta

Rahoittaja: Erasmus+ KA1 - Opetushallitus

Koordinaattori: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Yrityskumppanit: Ewalds, PAR 1 Golf Service, Costa Sun Guide, Casa Nordic (ES), ESE (MT), Staffpoint, Zoco Home, Senores La Jam (ES)

Koulukumppanit: Collegi Badalones (ES), Utbildning Nord (SE), Alfa-college (NL),

- UUDET: Col·legi Sant Josep (ES), Køge (DK), Louise-Schroeder-Schule (DE)

Hankevastaavat Mercuriassa: koordinaattori Kaisa Paavola, eKampus Markus Oedewald

Aims and ways of doing:

The main aim of this project is to make 90 learners from Finland, Denmark and Estonia to understand what is behind technologies. By understanding the logic of technologies, it becomes also more controllable and makes us feel solution oriented instead of feeling scared or only confused.

In order to achieve the aims we will create, and students will study a blended learning course called

Robotics Beyond Borders (including eLearning, learning by doing with Mehackit maker kit, workshop). By using Mehackit maker kit, students will learn by doing programming and electronics. The Arduino platform can be used with wide variety of components and can be a powerful and fun way for self-expression.

We will organize 3 different course starts with different students. Students will work and learn by doing in

internationally mixed groups and learn also international, business, cooperational and other life learning skills. The courses will include learning by doing workshop either in Ylitornio uppersecondary school (Finland), Tallinn polytechnic school (Estonia) and Køge Business College (Denmark)

Number of participating students (mobilities): 90 students (20 Mercuria, 10 Ylitornion lukio, 30 Køge Business College, 30 Tallinn Polytechnic College)

Project period: 08/2019 – 05/2022

Funder: Nordplus

Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Partners: Mercuria Business College (Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy) (FI) - Vocational College, Køge Business College (DK) - Vocational College, Tallinn Polytechnic College (EE) - Vocational College, Ylitornion lukio (FI) - Upper secondary school (Gymnasium)

Persons in charge in MERCURIA:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Hannu Köngäs

Read more at https://www.mercuria.fi/rbb/

LARK 9 - Kohti huippulaatua -hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. LARK-hankkeet ovat käynnistyneet vuonna 2012 ja vuonna 2020 käynnissä on jo yhdeksäs LARK-hanke.

Hankkeessa työskennellään kolmella painopistealueella:

  1. Tavoitteena on laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen osana johtamisjärjestelmää ammatillisen koulutuksen laatustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteena on myös kehittää organisaatioiden menettelytapoja ja lisätä henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallisuutta ja osallistumista laadunhallintaan.
  2. Tavoitteena on kehittää asiakkailta saadun palautteen (opiskelija- ja työelämäpalaute) ja muun asiakastiedon hyödyntämistä systemaattisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa.
  3. Tavoitteena on kehittää seuranta-, arviointi- ja tulostiedon keräämistä, julkaisemista, analysointia ja hyödyntämistä. Tavoitteena on myös kehittää sähköisiä tietojärjestelmiä ja tietovarantoja.

Hankeverkosto eli 16 koulutuksen järjestäjää muodostaa painopistealueille kehittämisryhmät, jotka edistävät osahankkeiden tavoitteita verkostoyhteistyön ja vertaisarvioinnin/vertaisoppimisen kautta. Kehittämisryhmien hyvät käytänteet jaetaan hankkeen yhteisissä työpajapäivissä. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin painopistealueiden tapaamisiin ja muuhun työskentelyyn.

 

Yhteisten tavoitteiden lisäksi Mercurian tavoitteena on päivittää hankkeessa laadunhallintajärjestelmä Laatustrategia 2030 tavoitteiden mukaiseksi ja varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko toiminnan. Laadunhallintamenetelmiä kehitetään huomioiden strategiset tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on suunnitella ja laatia menettelytapoja, joilla varmistetaan, että laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen työtä. Myös laatukulttuuria kehitetään luomalla menettelytapoja henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallistamisen edistämiseksi.

Hankevastaava Mercuriassa: laatupäällikkö Henni Timonen

Hankeaika: 1.1.2020 – 31.12.2021

Rahoittaja: Opetushallitus

Kumppanit:

AVA-akatemia, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Business College Helsinki, Hyria koulutus Oy, Kanneljärven opisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Yrkesinstitutet Prakticum, TTS Työtehoseura ry, Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen ideana on helpottaa uuden yritystoiminnan aloittamista ja luoda kannustava sekä tuettu oppimisympäristö. Projektissa hyödynnetään englanninkielistä digitaalista verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa opiskellaan yritystoiminnan suunnittelua verkossa opettajien ohjaamana, laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelma perustettavalle Street Food Pop-up ravintolalle yhteistyössä muiden mukana olevien oppilaitosten kanssa. Toisessa vaiheessa opiskelijoiden tehtävänä on perustaa oikea Street Food Pop-up ravintola. Street Food Pop up ravintoloita perustetaan neljään (Suomi, Hollanti, Espanja ja Italia) eri maahan (kukin toimii 2 päivää). Jokaisessa neljässä toteutuksessa on mukana eri opiskelijaryhmä. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä. Mukana nyt myös ensimmäistä kertaa kaksi ammattikorkeakoulua. Hanke on jatkoa kahdelle jo aiemmin toteutetulle vastaavalle hankkeelle.

Hankeaika: 1.9.2018-31.12.2021

Rahoittaja: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training)- Opetushallitus

Koordinaattori: PERHO Liiketalousopisto Oy

Hankevastaava Mercuriassa: Kaisa Paavola

KOULUKUMPPANIT: Perho Liiketalousopisto (Suomi), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu (Suomi), Collegi Badalones, Badalona (Espanja), Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT S.A. (Espanja), Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Luigi Carnacina" (Italy), Istituto di Istruzione Superiore 'De Amicis' (Italy), Breda University of Applied Sciences (Hollanti)

Päättyneet hankkeet

Puhu johdolle 0.3

Hankeaika: 12.12.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Helsingin kaupunki (koordinaattori), Amiedu, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia, Business College Helsinki.

Lue lisää hankkeesta tästä.

 

KiVaTyö - Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Hanke toteutettiin yhdessä Mercuria kauppaoppilaitoksen ja Ammattiopisto Liven kanssa.

 

YOUNG TALENTS – Creating new multicultural brands
Project period: 1.9.2017-31.8.2019
https://www.youtube.com/watch?v=8Cn0nrAkNt0


myCareer - kannustavaa ja innostavaa työvaltaista oppimista ulkomailla

Hankeaika: 1.8.2017-31.7.2019
https://www.youtube.com/watch?v=dro-FyF6Ka4


Reboot School - Dropout Stop - Digi-innovaatiot tukemassa opintojen edistämistä
Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2018
MERCURIAn sparraama ja mentoroima”Skool!”-konsepti.

Virtaa vertaisilta - Lark kasi
Hankeaika: 14.12.2018 – 31.12.2019


Top Digi - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Hankeaika: 1/2016 – 12/2017


JOPA - joustavasti peruskoulusta ammattiin

Hankeaika: 05/2016 – 06/2017


Tareeqi - My Way

Hankeaika: 06/2017 – 06/2018


Reilusti rinnakkain


Enhancement of Skills in Retail


Utopeda - uutta työvaltaista oppimista ja osaamista

Hankeaika: 4/2014 – 12/2015