12.03.2018

Vahvuuspedagogiikkaa joustavilla, yksilöllisillä poluilla MERCURIAn malliin

MERCURIAssa on jo pitkään toteutettu menestyksekkäästi vahvuuspedagogiikkaa, jossa samassa ryhmässä opiskelee erilaisia oppijoita. Ryhmässä on mm. kognitiivisesti lahjakkaita, toiminnallisesti lahjakkaita, putoamisvaarassa olevia, aktiiviurheilijoita, erityisoppijoita jne. Osa suorittaa samaan aikaan kaksoistutkintoa. Opiskelijat opiskelevat eri vuosikursseilla ja ovat eri osaamisaloilla, silti samassa ryhmässä. Tässä mallissa neljän opettajan tiimi ohjaa lähes kaikki koulussa suoritettavat opinnot. Lisäksi viikoittain opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua pajaohjaukseen (esim. taloushallinto, visuaalinen myyntityö, tietotekniikka, matematiikka, äidinkieli).

MERCURIAssa toteutettavan vahvuuspedagogiikan tavoitteena on hyvä itseluottamus, oppimaan oppiminen, hyvä ammatillinen osaaminen, hyvät työelämätaidot ja jatko-opintovalmiudet, työllistyminen (jo opiskelun aikana) ja yrittäjämäinen asenne. Yksilöllisten polkujen suunnittelussa tunnistetaan olemassa oleva osaaminen, huomioidaan opiskelijan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, uratoiveet, elämäntilanne ja oppimisvalmiudet. Myös mahdollinen työpaikka vaikuttaa yksilöllisen polun rakentamiseen.

Yksilöllisessä mallissa opiskelija päättää itsenäisesti opintojensa etenemisestä, missä järjestyksessä ja millä tavalla haluaa oppia. Opettajat kannustavat, ohjaavat ja esittelevät vaihtoehtoja. Opettajat ovat sytyttäjiä! Opiskelijan suuri autonomia synnyttää motivaatiota, joka taas edistää oppimista. Malli kannustaa itseohjautuvuuteen ja vastuunottoon omasta etenemisestä. Useimmat pystyvät ottamaan vastuun heti tai melko pian, joskus sisäinen yrittäjä uinuu pidempään. Opiskelijan ja opettajan välinen luottamus on keskeisessä asemassa. Samaten arvostus on vahvuuspedagogiikan ytimessä – kukin arvostaa itseään ja muita.

Yksilölisten polkujen toteutuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmään kiinnittymistä. Nuori tarvitsee kasvunsa tueksi positiivisia, sosiaalisia verkostoja, ryhmää, johon kuulua. MERCURIAssa nähdään, että koulun tärkeimpiä tehtäviä on tarjota näitä nuorelle. Tämä ei tarkoita sitä, että oppimisen pitäisi aina tapahtua ryhmässä tai sitä, että sosiaalisia taitoja pidetään menestymisen edellytyksenä. Yhteisöllisyyttä pyritään luomaan esimerkiksi erilaisin tiimi- ja projektioppimisen keinoin.

Kokemuksen kautta saatuja etuja vahvuuspedagogiikan toteuttamisessa on mm. se, että opiskelijat ovat selkeästi motivoituneempia. Lisäksi etuja ovat mm. se, että opetusta on helpompi eriyttää, luokat ovat rauhallisempia, on helpompi ideoida, toteuttaa ja heittäytyä. Opettajat ovat saaneet laajentaa osaamistaan, emotionaaliset ja vuorovaikutustaidot ovat korostuneet suhteessa substanssiosaamiseen. Työelämäyhteistyö on tiiviimpää. Vahvuuspedagogiikkaa toteuttavat opettajat MERCURIAssa ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä ja opiskelijat antavat erinomaista palautetta!

Lisätietoja:
Sirkku Ohvo, erityisopettaja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos