Hankkeet ja kehittämisprojektit


Mercuria kauppaoppilaitos Oy on aktiivinen hanke- ja kehitystoiminnassa. Mercurian hanke- ja kehitystoiminta painottuu erilaisten opetus-ja oppimismenetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi Mercuria on aktiivisena toimijana useissa verkostoissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Business Ambulance aims at changing the way VET is currently practiced by implementing a new learning model. In the project students use their business and social media marketing skills to help local SME companies. Students help the companies to improve their business by creating a social media marketing campaign for them. Students have professional teacher coaches to guide them throughout the project and business experts to teach them. As a result, teachers also gain new know-how on social media marketing from the business experts.  
 
Number of participating students: 125 (25 Finnish, 25 Dutch, 25 German, 25 Spanish, 25 Thai) 
Project period: 1.9.2022-31.8.2024 
Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) – Opetushallitus 
Coordinator: Mercuria 
Partners:  
Schools: Mercuria (FI), Alfa-college (NL), Collegi Badalones (ES), Louise-SchroederSchule (DE), Thaiayothaya Business Administration Technological College (TH) 
Companies: Kalle Viira Creative Studio (FI), mehnert/paris (DE) 
Responsible persons in Mercuria: Coordinator Katja Nieminen, responsible teacher Eveliina Paunonen 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tJaJXXraXng
Website of the project: www.businessambulance.eu 

Mercuriassa tehdään tällä hetkellä viittä digitaalisuuteen liittyvää OKM:n tai OPH:n rahoittamaa hanketta

Digikyvykkyys – Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyttä ja jalkauttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, tieto-osaamisen sekä digitaalisen osaamisen- hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja. Lisäksi hankkeella varmistetaan tähän saakka tuotettujen materiaalien ylläpitäminen sekä verkostojen kehittäminen. Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2024.

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen. Työtehoseura TTS toimii hankkeen koordinaattorina ja hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden. Hankeaika: 2022–2024. https://digiosaava.fi

Oppimisanalytiikkahanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jossa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen eri mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksessä huomioidaan aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tulokset ja tuotokset myös muiden koulutusasteiden osalta. Selvityksen pohjalta hankkeessa luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Hanketta koordinoi Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja sitä toteuttaa yhteistyökumppaneina lähes 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hankeaika: 2022–2023. https://www.oahanke.fi/

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (KARKKI) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa luodaan toisen asteen ammatillisille koulutuksenjärjestäjille kansallinen viitearkkitehtuuri. Hanketta koordinoi Omnia. Hankeaika 2022–2023. https://www.karkki.info

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja sitä koordinoi Omnia. Hankeaika: 2022–2023. https://www.tietoosaava.fi/

Turvaa tietosuojasta on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa tuotetaan koulutusta tietosuojasta toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle. Tavoitteena on antaa osallistujille osaamista ja työkaluja omien ja opiskelijoiden perusoikeuksien toteuttamiseen ja varmistamiseen sekä jakaa ja kasvattaa tietosuojaosaamista. Hanketta koordinoi Metropolia. Hankeaika: 2023–2025.

Opiskelijan äänellä on OPH:n rahoittama hanke, jossa tuetaan oppilaitosyhteisön hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvat 17 koulutuksen järjestäjää kehittävät uudenlaisia ja innovatiivisia malleja opiskelijoiden osallisuuden, osaamisidentiteetin, toimintakyvyn ja arjen taitojen vahvistamiseen. Lisäksi kehitetään erilaisiin oppimisympäristöihin osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, hyvinvointityön osaamista ja toimintakulttuurin johtamista.

Verkostohankkeen kehittämistyö vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja osallistumista sekä henkilöstön osaamista yhteiskehittämisen, koulutuskokonaisuuksien sekä tiiviin ja toiminnallisen verkostoyhteistyön avulla.

Päättyneet hankkeet

Aims and ways of doing:

The main aim of this project is to make 90 learners from Finland, Denmark and Estonia to understand what is behind technologies. By understanding the logic of technologies, it becomes also more controllable and makes us feel solution oriented instead of feeling scared or only confused.

In order to achieve the aims we will create, and students will study a blended learning course called

Robotics Beyond Borders (including eLearning, learning by doing with Mehackit maker kit, workshop). By using Mehackit maker kit, students will learn by doing programming and electronics. The Arduino platform can be used with wide variety of components and can be a powerful and fun way for self-expression.

We will organize 3 different course starts with different students. Students will work and learn by doing in

internationally mixed groups and learn also international, business, cooperational and other life learning skills. The courses will include learning by doing workshop either in Ylitornio uppersecondary school (Finland), Tallinn polytechnic school (Estonia) and Køge Business College (Denmark)

Number of participating students (mobilities): 90 students (20 Mercuria, 10 Ylitornion lukio, 30 Køge Business College, 30 Tallinn Polytechnic College)
Project period: 08/2019 – 12/2022
Funder: Nordplus
Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Partners: Mercuria Business College (Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy) (FI) – Vocational College, Køge Business College (DK) – Vocational College, Tallinn Polytechnic College (EE) – Vocational College, Ylitornion lukio (FI) – Upper secondary school (Gymnasium)
Persons in charge in Mercuria:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Hannu Köngäs

Read more at https://www.mercuria.fi/rbb/

Mercuria on mukana OPH:n valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda 2. asteen ammatilliselle koulutukselle yhteinen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tulevaisuuden tiekartta. Pääkoordinoijana hankkeessa toimii Sataedu ja mukana on kaiken kaikkiaan 61 eri oppilaitosta.

Vaski-hanke jakautuu eri työpankkeihin, joiden teemat ovat: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta sekä alueiden ja työelämän kehittäminen. Mercuria on mukana työpankissa, jonka keskeisin tavoite on hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan tarkoitetun laskentamallin ja työkalun kehittäminen. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Hankevastaava: Pauli Hautakoski
Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023
Rahoittaja: OPH
Pääkoordinaattori: Sataedu
Osakoordinaattorit: Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi, mukana myös AMKE ry.

Tools to prevent racism and enhance multiculturalism in VET colleges -hanke on kansainvälinen Erasmus+ strateginen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoisuutta, valmiuksia ja osaamista työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja ehkäistä rasismia. Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja erityisesti opettajakunta. Hankkeen aikana vertailemme käytäntöjä kumppanioppilaitosten kanssa sekä lisäämme opettajakunnan osaamista rasismin vastaisesta työstä ja monikulttuurisuudesta ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen taustana on muun muassa OAJ:n tekemän selvitys (Uudistus ilman resursseja 2019), jonka mukaan joka kolmas (32 %) ammatillisen koulutuksen opettajista kokee, että heidän osaamisessaan on puutteita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen liittyen. Lisäksi Eurydicen raportin (Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures 2019) mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat alisuoriutuvat ja kokevat alhaisempaa kouluhyvinvointia verrattuna kantaväestöön. 

Hankeaika: 31.12.2020-29.6.2023
Rahoittaja: Erasmus+ KA2 – Opetushallitus
Koordinaattori: Vantaan ammattiopisto Varia
Hankevastaava Mercuriassa: Kaisa Paavola ja Katja Nieminen
Koulukumppanit: Alfa-College (Hollanti), Colegio Nuestra Señora de Begoña (Espanja), Galway Technical Institute (Irlanti) ja Vantaan ammattiopisto Varia (Suomi)

Hankkeen tulokset: https://www.mercuria.fi/en/tar/

MOTTI-hanke on tarkoitettu ammatillinen koulutuksen, lukio- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön ohjaus opetus- ja ohjaushenkilöstölle auttamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden erityisessä tuessa ja työelämälähtöisessä ohjauksessa.

MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen ja kieli- ja kulttuuritietoisuuden menetelmin maahanmuuttajataustaisen oppijan hyvinvoinnin edistämisessä.

Samalla koulutuksessa tuetaan ja laajennetaan tietoutta oppivelvollisuudesta, työssäoppimisessa ja työllistymisessä.

Koulutuksen tavoitteena on myös lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja tukea heitä opinnoissaan, oppivelvollisuudessa ja työllistymisessä.

Lue lisää hankkeesta: https://www.haaga-helia.fi/fi/maahanmuuttajataustaisen-oppijan-erityinen-tuki-ja-tyoelamalahtoinen-ohjaus-motti

Hankevastaava Mercuriassa: Marisa Köngäs, Maria Nuottokari
Hankeaika: 1.11.2022 – 2.2.2023
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Live-säätiö

Mercuria toimii #vaikutamme yhdessä-hankkeessa yhtenä toimijana. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen oppilaitoksessa.  

Tämä hanke pyrkii siihen, että lisäämällä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia, kehittämällä opiskelijakuntatoimintaa ja vahvistamalla yhteisöllistä toimintakulttuuria opiskelijan – niin nuoren kuin aikuisen – itseluottamus, vastuullisuus ja yhteisöllisyyden tunne lisääntyvät ja tätä kautta myös motivaatio kasvaa ja kiinnittyminen oppilaitosyhteisöön ja opintoihin vahvistuu. 

Hanke päättyy loppuvuodesta 2022, johon mennessä hankkeen puitteissa on tarkoitus toteuttaa my Mercuria Generalia-tapahtumia, jotka parantavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Mercuriassa, lisäksi haluamme antaa äänen kaikille opiskelijoillemme ja väylän vaikuttaa oppilaitoksemme asioihin opiskelijatoimikunnan kautta. 

Hankevastaava: Satu Uronen
Hankeaika: 13.11.2020 – 31.12.2022
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Helsinki Business College, Sykli, Rateko 

Context/background of project:

As VET schools we should be able to offer motivating and meaningful learning paths for all students with totally different backgrounds, experiences, know-how and dreams. At the same time society is digitalizing and we should find our unique ways of using eLearning in VET and learn to use it as there are big differences between schools. All this has to be done with less money than before due to VET budget cuts in many countries. In this project we will find solutions to these and some other challenges.

Number of participating students: 32 students (8 Finnish, 8 Dutch, 8 German, 8 Spanish)
Project period: 1.9.2019-31.8.2022
Funder: Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for vocational education and training) – Opetushallitus
Coordinator: Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Partners:
Schools: Mercuria (FI), Alfa-college (NL), Collegi Badalones (SP), Louis Schroeder Schule (DE)
Companies: Heavenlinen (FI), Maiham (FI), Fab Lab Bcn (SP), Een paar ontwerpers (NL), Skills Finland (FI)
Persons in charge in Mercuria:  coordinator Kaisa Paavola, responsible teacher Mika Orenius, e-Learning Markus Oedewald

VIDEO (description of the project): https://youtu.be/8sVYA5e3vcA

Website of the project: www.cminds.pro
Webstore: https://store.cminds.pro/

Syksyllä 2020 starttasi Opetushallituksen Ohjaus tavoittaa! -hanke, joka hankeverkostoineen pyrkii määrittelemään hakuvaiheen ohjauksen, opintojen aikaisen opinto- ja uraohjauksen sekä jatkovaiheen ohjauksen kipukohtia ja keksimään niihin opiskelija- ja ohjaajalähtöisiä ratkaisuja.  

Punaisena lankana hankkeessa on verkkovälitteisyys ja digiohjauksen mallit, mikä konkretisoituu siinä, että uusia ohjauksen välineitä testataan ja kehitetään entistä digitaalisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Entisen työvoimatoimiston palveluita sisällytetään osaltaan nyt myös oppilaitoksille, ja 1.8.2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille meillä Mercuriassa on valmistumista seuraavan vuoden ajan jatko-ohjausvelvoite, mikäli opiskelija ei ole työllistynyt tai hakeutunut jatko-opintojen pariin.  

Ohjaus tavoittaa! -hanke päättyy keväällä 2022 ja hankkeen puitteissa on tähän mennessä tuotettu huikea määrä käyttökelpoista materiaalia, johon on sisäänkirjoitettu hakijaa, opiskelijaa ja meiltä valmistuneen toimintaa, ajatuksia ja tunteita menetelmällisesti ohjaavaa sisältöä. 

Hankevastaava Mercuriassa: Maria Nuottokari
Hankeaika: 13.11.2020 – 30.10.2022
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Suomen Diakoniaopisto, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Palvelualan Opisto Kuopio, Turun Ammattiopistosäätiö, Careeria, PSK Aikuisopisto, Perho Liiketalousopisto, Helsinki Business College ja Hevosopisto Oy. 

The project addresses the opportunity of boosting the confidence and business skills of the young generation who are interested in business and who possess entrepreneurial skills and business thinking. The project will foster the global approach to thinking and support students in developing international business teams and ideas. 
 
Project activities, outputs and results are based on the creation, development and implementation of international business teams and business projects. Teams will bring together young people from Finland, Estonia and Latvia, each offering their own unique, personal and professional contributions to the business team.  
 
In a nutshell, the objectives of the project are to motivate students and boost their confidence of thinking globally, strengthen and support teachers – youth entrepreneurship professionals and share the “Teaming UP” programme throughout the Central Baltic region.  

PROJECT RESULTS

 • 12 international student business teams formed;
 • More that 60 students took part in international business teams and more that 120 participated in international project events;
 • We have developed “Teaming Up” programme Methodology;
 • Events organized for the international student business teams: 1 bootcamp, 1 international team formation event, 3 local project informative events, 8 online workshops, 3 inspirational days to local entrepreneurs;
 • Students together with mentors attended 3 mentor speed-date sessions;
 • International teams took part in developing their prototypes in Valmiera Makerspace DARE;
 • International student business teams attended pitching preparation event in Tallinn where they developed their presentation skills;
 • 11 international student business team representatives attended  pitching to investors event and presented their business ideas;
 • We have developed “Teaming Up” programme Sustainability plan

PROJECT ACTIVITIES

 • Creating international student business teams;
 • Local networking events within project partner organizations;
 • Developed “Teaming UP” programme methodology;
 • Team consultations with internationally successful entreoreneurship mentors;
 • 8 online workshops and 1 bootcamp (also happened online in February 2021):
  • Workshops for boosting Teaming Up community and business ideas to helo them grow;
  • Customer profile & Marketing 101;
  • Product development and design;
  • Finance planning;
  • Digital marketing and ecommerce;
  • How to pitch;
 • Pitching to investors event and Final Conference
 • “Teaming UP” programme sustainability plan;

Project sustainability plan
Programme methodology

Watch the introductory video below:
https://www.youtube.com/watch?v=bT41JvjqkF8
 
Number of participating students (mobilities): 60 (20 Mercuria, 20 Valga County Vocational Training Centre, 20 Valmiera Vocational Training Centre 
 
Project period: 1.7.2020  31.5.2022 
 
FunderINTERREG Central Baltic 
 
CoordinatorValmiera Development Agency 
 
PartnersMercuria Business College (FI), Valmiera Development Agency (LV)Valga County Vocational Training Centre (EE), and Valmiera Vocational Training Centre (LV)

Total project budget: 538966,29€
Mercuria’s budget: 234734,79€

 Persons in charge in Mercuria:
communication officer Kaisa Paavola
 1. eOPPIMINEN, eOHJAUS JA eHOKSAUS OSANA KANSAINVÄLISTÄ TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Kehitetään eKampuksen nykyisten Ulkomaan työelämäjaksolle sekä -työelämäjaksolla -kurssien opiskelumallia ja sisältöä. Rakennetaan eKampusta hyödyntävä malli, jossa joustavuus ja laadukkuus toteutuu opiskelijan kv-työelämäjakson a) hakuvaiheessa (esim. haku 24/7), b) oppimisvaiheessa (esim. yksilöllinen kesto, eKampuksen oppimateriaali, tehtävät, ohjaus)), c) ohjausvaiheessa (esim. face-to-face, videoneuvottelut, HOKSin päivitys), d) arviointivaiheessa.

 1. UUDEN KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄN

TUTKINNON OSAN (15 OSP) RAKENTAMINEN JA SEN OPISKELU OSANA KV-TYÖELÄMÄJAKSOA

Keinot: Luodaan uusi Working in International Environment (15 osp) tutkinnon osa (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa) (sis. ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä Mercurian oppimisen toteutustavat) (ks. LIITE 4). Tämän avulla tarjotaan opiskelijoille eväät oman alan kv-työympäristössä työskentelyyn, hyödynnetään erilaisia kv-keinoja osaksi tutkinnon osan oppimista sekä mahdollistetaan läpinäkyvästi kv-osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen (elinikäinen oppiminen). Tämä vastaa myös tavoitteeseen kehittää osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Yritykset ja oppilaitokset ovat mukana suunnittelussa. Kurssin rakenne ja sisältö on avointa oppimismateriaalia.

 1. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN OHJAUS- JA ARVIOINTIKOULUTUS AJANKOHTAISET TARPEET HUOMIOIVAKSI

Keinot: Luodaan eKampusta ja lähijaksoa hyödyntävä työpaikkaohjaajan koulutus Course for

International work placement instructor, jossa a) kehitetään olemassa olevista sisällöistä ja käytännöistä toimintamalli ja suunnitelma, b) toteutetaan suunnitelma yritysten työpaikkaohjaajien

kanssa. Mallin tavoitteena on kouluttaa ulkomaan työpaikkaohjaajat ja oppilaitosten ohjaajat ohjauksen ja arvioinnin ajankohtaisiin käytäntöihin (sis. sisältö ja välineet)

 1. UUSIEN KV-OSAAJIEN KOULUTUS

Keinot: Järjestetään innokkaille Mercurian ohjaajille Uudeksi kv-osaajaksi koulutus. Koulutus sis.

 1. a) kv-ohjauksen periaatteet ja käytännöt sekä englannin kielen opiskelu (eKampus & face to face), b) job shadowing & ohjausharjoitteluliikkuvuus Maltalle (sis. job shadowing yrityksissä, ohjausharjoittelu, englannin kielen opiskelu, workshop), c) oppimisen reflektointi (eKampus & face to face)

Hankeaika: 1.8.2019-31.7.2022

Liikkuvuudet: 66 opiskelijaliikkuvuutta ulkomaan työelämäjaksoille, 14 henkilöstön arviointiliikkuvuutta, 6 koulutusliikkuvuutta
Rahoittaja: Erasmus+ KA1 – Opetushallitus
Koordinaattori: Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Yrityskumppanit: Ewalds, PAR 1 Golf Service, Costa Sun Guide, Casa Nordic (ES), ESE (MT), Staffpoint, Zoco Home, Senores La Jam (ES)
Koulukumppanit: Collegi Badalones (ES), Utbildning Nord (SE), Alfa-college (NL),

– UUDET: Col·legi Sant Josep (ES), Køge (DK), Louise-Schroeder-Schule (DE)

Hankevastaavat Mercuriassa: koordinaattori Kaisa Paavola, eKampus Markus Oedewald

Yhdessä Parasta -hankkeessa hyödynnetään Parasta osaamista- ja Parasta palvelua-kehittämisohjelmissa luotuja materiaaleja kolmella osa-alueella: HOKS-prosessin, koulutus- ja oppisopimusprosessin sekä työelämässä oppimisen prosessin kehittämisessä. 

Hankevastaava Mercuriassa: työelämäkoordinaattori Tomi Rytkönen
Hankeaika: 1.6.2020 – 30.4.2022
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Mercuria oli osana hankkeen etelän alueverkostoa, jota koordinoi Vantaan ammattiopisto Varia. Mukana hankkeen ryhmässä ovat myös Management Institute of Finland MIF Oy, Helsinki Business College Oy, Ammattiopisto Live, Perho Liiketalousopisto, Ava-akatemia, Seurakuntaopisto, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko sekä Jollas-Opisto Oy.

 

Toteutusaika:
09.09.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus/
Uudet oppimisympäristöt/ 2019
Hankevastaava Mercuriassa: Markus Oedewald
Koordinaattori: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Osatoteuttajat: Business College Helsinki, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko

Lue lisää hankkeesta:
https://www.sedu.fi/fi/Tietoa-Sedusta/Hanke–ja-innovaatiopalvelut/Hankkeet/eKampus

Hankeaika: 12.12.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus
Kumppanit: Helsingin kaupunki (koordinaattori), Amiedu, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia, Business College Helsinki.

Lue lisää hankkeesta tästä.

Project period: 1.9.2017-31.8.2019
Erasmus+ -hankkeet esittelyssä: Mercurian Young Talents:
https://www.youtube.com/watch?v=DFxEOAW4ioc

Introduction to Young Talents learning model:
https://www.youtube.com/watch?v=8Cn0nrAkNt0

KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Hanke toteutettiin yhdessä Mercuria kauppaoppilaitoksen ja Ammattiopisto Liven kanssa.

myCareer – kannustavaa ja innostavaa työvaltaista oppimista ulkomailla
Hankeaika: 1.8.2017-31.7.2019
https://www.youtube.com/watch?v=dro-FyF6Ka4


Reboot School – Dropout Stop – Digi-innovaatiot tukemassa opintojen edistämistä
Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2018

Virtaa vertaisilta – Lark kasi
Hankeaika: 14.12.2018 – 31.12.2019


Top Digi – Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Hankeaika: 1/2016 – 12/2017


JOPA – joustavasti peruskoulusta ammattiin

Hankeaika: 05/2016 – 06/2017


Tareeqi – My Way

Hankeaika: 06/2017 – 06/2018


Reilusti rinnakkain


Enhancement of Skills in Retail


Utopeda – uutta työvaltaista oppimista ja osaamista

Hankeaika: 4/2014 – 12/2015