Mercuriassa opiskelija on aina ykkönen

Mercuria on oppilaitoksena sitoutunut edistämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä toisella asteella (Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) . Suomen perustuslain mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslaki velvoittaa myös edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä.”

Mercuriassa teetetään opiskelijoiden keskuudessa säännöllisesti Tasa-arvokysely (viimeksi vuonna 2023), jossa kartoitetaan opiskelijoiden näkemystä oppilaitoksen viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja toimintakulttuurista. Kyselyn mukaan n. 96 % opiskelijoistamme kokee olonsa turvalliseksi oppilaitoksessamme sekä ilmentämään sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan haluamallaan tavalla.