08.12.2020

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen syysseminaari 26.11.2020

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on järjestänyt perinteisesti syksyisin seminaareja, joissa puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä toisen asteen koulutuksissa. Tällä kertaa seminaari järjestettiin verkkototeutuksena vallitsevan koronatilanteen takia. Webinaarin puhujina toimivat Riitta Larna Haaga-Helian Ammatillisesta Opettajakorkeakoulusta sekä Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakoulutuksesta.

Riitta Larna on tutkinut paljon ilmiöpohjaisuutta oppimisesta. Seminaarissa julkaistun Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti kirjan artikkeliin hän haastatteli Mercurian opettajia tutkiessaan ilmiöpohjaisuutta oppimisen edistäjänä. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja opetuksessa lähtökohtana on ajatus, että ihminen oppii luonnostaan ilmiöpohjaisesti. Kun oppija pääsee itse osallistumaan ja toimimaan opetustilanteessa, tulee oppimisesta mielekästä ja luova ajattelu kehittyy. Suomessa ilmiöpohjainen oppiminen on tullut tutummaksi vuonna 2014 peruskoulun ja vuonna 2016 lukion opetussuunnitelmien uudistuksien jälkeen. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppija nähdään aktiivisena toimijana, joka on tärkeää monen nuoren opiskelijan kohdalla myös ammatillisella puolella. Webinaarissa osallistujat pääsivät työskentelemään ryhmissä ja kertomaan kokemuksistaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Sanna Wenströmin osuus käsitteli positiivista pedagogiikkaa. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on kasvattaa nuorista työelämän osaajia. Mutta toisaalta opiskelijat kasvavat toisella asteella nuorista aikuisiksi, ja ammatillisen koulutuksen yksi tehtävä on kasvattaa nuorista sivistyneitä kansalaisia. Sanna Wenströmin mukaan positiivinen pedagogiikka tukee osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista sekä osaamisidentiteentin rakentumista. Koska tulevaisuuden työtehtävät voivat olla hyvin erilaisia kuin tänä päivänä, on opiskelijoiden tärkeää oppia tunnistamaan miten eri tavoin ja minkälaisissa tehtävissä omaa osaamistaan voi joustavasti hyödyntää ja soveltaa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuorten valmiuksia muuttuvassa työelämässä toimimiseen, oman osaamisen ja oman työn jatkuvaan kehittämiseen sekä uuden oppimiseen. Tässä prosessissa tule huomioida hyvinvoinnin, osaamisidentiteetin sekä positiivisen psykologian pääoman vahvistaminen. Tähän positiivinen pedagogiikka tarjoaa hyvän vaihtoehdon ja toimintatavan.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy toimii vuonna 2006 perustetun Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen koordinoijana. Verkostoon kuuluu sekä oppilaitoksia että kaupan alan yrityksiä. Verkoston avulla pyritään edistämään kaupan alan toimijoiden näkemyksiä ja odotuksia kaupan alan koulutuksen kehittämiseksi.