08.03.2021

Mercuria mukana opiskelijoiden yhteisöllisyyteen tähtäävässä #vaikutamme yhdessä -hankkeessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020–2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. joilla tuetaan monipuolisesti

• oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
• toimintakulttuurin uudistamista
• hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
• toimintaympäristön muutoksiin vastaamista. (oph.fi)

Mercuria on mukana yhdessä muiden toimijoiden kanssa tässä OPH:n rahoittamassa hankkeessa, ja tarkemmin #vaikutamme yhdessä -alahankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä opiskelijakuntatoimintaa ja vahvistamalla yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tätä kautta opiskelijan – niin nuoren kuin aikuisen – itseluottamus, vastuullisuus ja yhteisöllisyyden tunne lisääntyvät, motivaatio kasvaa ja kiinnittyminen oppilaitosyhteisöön ja opintoihin vahvistuvat.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme kokemuksia siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä ja omalla toiminnalla voi oikeasti vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Kun opiskelija uskoo itseensä, uskaltaa sanoa mielipiteensä ja ottaa vastuuta, hänellä on valmiuksia kasvaa täysipainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tätä kasvamista Mercuriassa halutaan tukea vahvistamalla arvostamisen ja luottamuksen kulttuuria.

Mercurian uudessa strategiassa kaiken toiminnan ytimessä ja lähtökohtana on opiskelija. Välittämisen kulttuuri on arvopohjana Mercurian strategisen toiminnan taustalla. Välittämisen kulttuuri mahdollistaa laajalle levinneen henkilökohtaistamisen, joka on osaamisperustaisen toiminnan lähtökohta. Luonteva askel Mercuriassa on siis kehittää kaikille opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa, esimerkiksi osallistumalla opiskelijakuntatoimintaan, ja mahdollistaa kaikille oppilaitoksen yhteisölliseen toimintakulttuuriin osallistuminen.  Mercuriassa onkin suunnitteilla my Mercuria Generalia –tapahtumia, joiden aihepiirit pohjautuvat opiskelijoilta saatuihin teemoihin ja opiskelijoita koskeviin kysymyksiin.

Yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisen ilmapiirin luomista ja tavoitteellisuutta tarvitaan, jotta koulutuksessa saavutetaan Mercurian asettamat tavoitteet: hyvä itseluottamus, hyvä ammatillinen osaaminen, hyvät työelämätaidot, yrittäjämäinen asenne ja työllistyminen. Tämä hanke edistää näistä jokaista. Pedagoginen laatu yhdistyy yhä tiiviimmin hyvinvointiin. Opiskeluympäristö, osaamisen hankkiminen, yhteishenki, tukipalvelut ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa lisäävät sitoutuneisuutta ja auttavat kiinnittymään opintoihin.