16.08.2023

Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen

Teksti | Satu Uronen
Koulun tarkoitus on valmentaa oppijoita koulun jälkeiseen elämään. Koulussa opetellaan tietoja ja taitoja, joita hyödynnetään jo opintojen aikana omassa arjessa tai työpaikalla, mutta koko opiskelu-ura tähtää erityisesti siihen, että ihmiset saavat itselleen ammatin ja sellaisia taitoja, joilla pärjää aikuisena omassa elämässään. Oli kyse sitten sosiaalisten taitojen karttumisesta, tiimityöskentelystä tai ihan jonkun oppiaineen opiskelusta, on oppimisympäristöllä suuri vaikutus siihen, miten oppija motivoituu ja omaksuu opettelemansa taidot.

Monipuolinen pedagogiikka ja sitä tukeva ympäristö

Oppimisympäristö käsitteenä on hyvin moninainen ja moniulotteinen. Oppimisympäristö ei tarkoita pelkkää fyysistä tilaa, vaan oppimisympäristö on fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuus, jossa oppimista tapahtuu. Oppimisympäristön tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen tila, sekä sen on tuettava oppijan terveyttä. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004). Oppimisympäristön tulisi ohjata oppijaa myös asettamaan omia tavoitteita sekä arvioimaan oppimaansa. Ammatillisella toisella asteella tämä tavoite toteutuu opiskelijoiden työelämäjaksoilla annettavien näyttöjen kautta. Kun opiskelija lähtee työelämäjaksoille eri yrityksiin, on näiden jaksojen tarkoituksena viedä oppitunneilla opittuja taitoja aitoihin työelämän tilanteisiin. Työelämäjakson lopuksi annetaan tutkinnon osista näyttöjä, jotka arvioidaan työpaikkaohjaajan ja opettajan toimesta. Näin erilaiset oppimisympäristöt tukevat toisiaan ja oppimista syntyy monella eri tasolla.

Mercurian tulevan strategian yksi painopisteistä nuorisokoulutuksessa on nimenomaan monipuolinen pedagogiikka ja oppimisympäristöt. Myös aikuisopetuksessa tullaan panostamaan entistä enemmän opetuksen sisältöihin ja oppimisympäristöihin. Mercuriassa opiskellaan kolmella kampuksella: oppilaitoksessa, työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristössä. Kaikissa näissä oppimisympäristöissä opiskellaan uusia asioita ja kerätään kokemuksia tulevaisuutta varten. On siis tärkeää, että kaikki oppimisympäristöt tukevat oppimista, motivoivat opiskelijoita ja ovat turvallisia ympäristöjä niin henkisesti kuin fyysisesti.

Mercurian uudet luokkahuoneet on sisustettu ergonomisesti ja motivoiviksi oppimistiloiksi

Oppimisympäristö on muutakin kuin luokkahuone

Mercuria on vuodesta toiseen saanut hyvää palautetta valtakunnallisesti teetetyissä opiskelijakyselyissä. Myös henkilökunta kokee Mercurian hyväksi työpaikaksi ja tämä henkilöstön tyytyväisyys heijastuu työmotivaatioon ja sitä kautta opiskelijoihin. Kiinteistöstämme pidetään hyvää huolta ja joka vuosi luokkia, henkilökunnan työhuoneita ja muita yleisiä tiloja uudistetaan, jotta kaikilla olisi hyvä opiskella ja työskennellä. Tänä vuonna uudistettiin aloittavien opiskelijoiden kotiluokkia vastaamaan tämän päivän tarpeita; liikuteltavat pöydät ja hyvät työtuolit auttavat jaksamaan ja antavat mahdollisuuden erilaisiin työskentelytapoihin kuten ryhmätöiden tekemiseen yhdessä. Myös luokkien viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota ja tilojen seinille asennettu kuvatapetteja tuomaan kansainvälistä tunnelmaa. Opettajien työtilojen ergonomiaa on parannettu hankkimalla kaikille sähköpöydät ja hyvät työtuolit.

Oppimisympäristön fyysisten tilojen lisäksi on varmistettava psykologinen turvallisuus, jotta opiskelijamme kokisivat olevansa turvallisessa ja motivoivassa ympäristössä. Mercurian opiskelijahuoltotiimiin kuuluu terveydenhoitajien lisäksi psykologeja ja kuraattoreita. Lisäksi Mercuria tarjoaa erityisopetusta sitä tarvitseville. Pyrimme luomaan arvojemme mukaisesti luottamuksen ja arvostuksen kulttuuria kaikille Mercuria-talossa opiskeleville ja työskenteleville henkilöille. Olemme tässä onnistuneetkin ilmeisen hyvin, koska pääsimme muutama vuosi sitten Suomen Parhaat Työpaikat -listalle. Myös opiskelijat antavat meille hyvää palautetta erilaisissa kyselyissä ja ihan henkilökohtaisestikin. Parasta palautetta oppilaitoksena meille on kuitenkin se, että meiltä valmistuvat nuoret ja aikuiset pärjäävät työelämässä ja löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa. On ihanaa, kun entiset opiskelijat tulevat täällä välillä käymään ja kertovat mitä ovat päässeet elämässään tekemään ja kokemaan. Olemme ylpeitä kaikista meiltä valmistuneista upeista nuorista ja aikuisista ammattilaisista!