Heading hidden

Yrityksille ja yhteisöille energistä työvoimaa

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/03/Mercuria_2019_web.jpg

Tarjoa töitä vastavalmistuneelle merkonomille tai opiskelijalle

Haluaisitko tarjota merkonomiopiskelijalle mahdollisuutta oppia työskentelemällä yrityksessäsi? Tai pystyisikö yrityksesi tarjoamaan vastavalmistuneelle merkonomille ensimmäisen oikean työpaikan?

Opiskelijamme ja meiltä valmistuneet merkonomit voivat toimia monenlaisissa työtehtävissä, esimerkiksi

  • myynnissä
  • asiakaspalvelussa
  • erilaisissa toimistotehtävissä
  • erilaisissa taloushallinnon tehtävissä

Me tunnemme opiskelijamme ja tiedämme heidän taitonsa. Näin voimme valita yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivat ehdokkaat.

Lisäksi välitämme tietoa avoimista työpaikoista opiskelijoille nopeasti ja aktiivisesti. Rekrytointipalvelu on yrityksille maksuton.

Työpaikalla oppiminen

Suuri osa Liiketoiminnan perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta hankitaan alan töissä yrityksissä tai muissa yhteisöissä.

Mercuriassa työeämäjaksojen pituudet vaihtelevat. Jakson sisältöön ja pituuteen vaikuttaa opiskelijalle opintojen alussa laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa on huomioitu mm. opiskelijan aiempi työkokemus ja muu osaaminen. Opiskelijan työelämäjakso suunnitellaan ja arvioidaankin aina työpaikan edustajan ja oppilaitoksemme edustajan yhteistyönä. Oppilaitos vastaa kuitenkin käytännön järjestelyistä.

Opiskelua oppisopimuksella tai koulutussopimuksella

Mercuriassa voi suorittaa Liiketoiminnan perustutkinnon myös valtaosin työtä tehden, jolloin oppilaitoksessa opiskellaan vain ne tutkinnon osat, joita ei ole mahdollista opiskella työssä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu aina joko koulutus- tai oppisopimukseen.

Työelämäjakso voi olla aluksi palkaton. Tällöin opiskelija ei ole työsuhteessa, vaan hän työskentelee koulutussopimuksella, joka on solmittu työnantajan ja oppilaitoksen välille.

Kokemuksen ja ammattitaidon karttuessa opiskelijalle voidaan maksaa korvaus tehdystä työstä, jolloin on kyse oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon sovelletaan työlainsäädännön säännöksiä.

Koulutussopimus

Koulutuksen järjestäjä, opiskelija ja työnantaja voivat solmia koulutussopimuksen, jonka mukaan työskentelevä opiskelija ei ole työsuhteessa, eli opiskelijalle ei makseta palkkaa. Koulutussopimus voidaan solmia tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista, yhdestä tutkinnon osasta tai useista tutkinnon osista.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Lain myötä koulutussopimus korvaa aiemmin käytössä olleen sopimuksen työssäoppimisesta.

Koulutuksen järjestäjä nimeää opiskelijalle ohjaavan opettajan, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Työnantaja puolestaan nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan. Ohjaava opettaja sopii työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla hankittavan osaamisen sisällöstä, tavoitteista ja käytännön järjestelyistä. Nämä kaikki kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Opiskelijalla on henkilökohtaisia tapaamisia ohjaavan opettajansa kanssa työpaikalla vähintään kaksi, toinen suunnittelua ja toinen arviointia varten.

Koulutussopimuksella työskentelevä opiskelija sitoutuu työn tekemiseen ja osaamisen hankkimiseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Työtehtävissä kertynyttä osaamista arvioidaan osaamisen näytöissä, jotka arvioidaan kaksikantaperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että näyttöä arvioivat sekä työelämäedustaja että ohjaava opettaja. Näytöt annetaan työpaikalla käytännön työtilanteissa.

Opiskelijan työaika saa olla enintään kyseisellä työpaikalla noudatettava säännöllinen työaika. Lisäksi koulutussopimuksella työskentelevään opiskelijaan sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä (998/1993) ja työaikalain (605/1996) säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevoista, viikoittaisesta vapaa-ajasta sekä työvuoroluettelosta.

Oppisopimus

Jos opiskelija on solminut työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen, voidaan opiskelijalle laatia oppisopimus. Oppisopimus on pääosin työpaikalla järjestettyä koulutusta, jossa osaaminen hankitaan käytännön työtehtävissä. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan suunnitella myös koulutusta esimerkiksi oppilaitoksessa, verkossa tai muissa oppimisympäristöissä, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Oppisopimus on määräaikainen sopimus. Oppisopimus voidaan tehdä tutkinnon osittain tai koskemaan koko tutkintoa. Oppisopimukselle ei ole säädetty vähimmäisaikaa.

Oppisopimuksen solminut henkilö on siis ensisijaisesti työntekijä, jolloin hänen työhönsä sovelletaan työlainsäädäntöä. Siihen sovelletaan myös säännöksiä työntekijän työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta, nuorista työntekijöistä ja työntekijän muusta suojelusta. Näin ollen oppisopimuksessa voidaan sopia myös koeajasta.

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Opiskelijan lomaoikeus karttuu vuosilomalain mukaisesti, myös silloin kun opiskelija hankkii osaamista koulutuksen järjestäjän muissa oppimisympäristöissä.

Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja asetuksia, mm. lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) sekä lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017).

Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuksen järjestämisestä.

Oppisopimuksella työskentelevä opiskelija sitoutuu tekemään työtä ja hankkimaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaista osaamista työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena.

Oppisopimuksella toimiva työntekijä on velvollinen työskentelemään keskimäärin vähintään 25 tuntia /viikko.

Koulutuksen järjestäjä nimeää opiskelijalle ohjaavan opettajan, joka toimii yhteyshenkilönä työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Työnantaja puolestaan nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan. Ohjaava opettaja sopii työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla hankittavan osaamisen sisällöstä, tavoitteista ja käytännön järjestelyistä.

Henkilökohtaisia tapaamisia on työpaikalla vähintään kaksi, toinen suunnittelua ja toinen arviointia varten. Tutkinnon osaan liittyvä näyttö arvioidaan kaksikantaperiaatteella eli arvioinnista päättävät työelämäedustaja ja ohjaava opettaja. Näytöt annetaan työpaikalla käytännön työtilanteissa.

Mercurian Työelämäkampus

Mercuriassa sinua palvelee Työelämäkampus, joka välittää työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Työ- ja uraohjaaja opastaa työnhaussa ja hakemuksen ja CV:n laadinnassa sekä haastatteluun valmistautumisessa.

Valmistuneen rekrytointi

Haluatko tarjota vastavalmistuneelle merkonomille ensimmäisen oikean työpaikan? Autamme mielellämme rekrytoinnissa.

Tomi Rytkönen

Tomi Rytkönen

työelämäkoordinaattori

040 574 0368

Mercurian opiskelija pääsi Bestsellerin suunnittelemaan Money Makers -koulutukseen Tanskaan.